...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดตะกล่ำ์    สำนักงานเขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร   Welcome to Watthakam School...

 


ความภาคภูมิใจของเรา

 
 

นางชลธิชา นิลสวัสดิ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 
 

นางนงค์ลักษณ์ ประกอบธรรม รับ รางวัล ครูดีเด่น ปี 2556

 

นางสาวพุทธชาด คมคาย รับรางวัลการประกวดสื่อ รางวัลชมเชย

นางสุธารส ยอดนิล รับรางวัล การประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ 1

นางวีรวรรณ เทศสีแดง รับรางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สมพันธ์ รับรางวัลชมเชย การผลิตสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอุษามณี ประชานอก รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สื่อการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวประภัชษร กมล รับ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ การศึกษาปฐมวัย

นางเพ็ญศรี เลพล รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางอุบลรัตน์ แก้วเคลือบ รับรางวัลชมเชยการประดิษฐ์สื่อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนัย จะโรครัมย์ รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประดิษฐ์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชลธิชา นิลสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภท สิ่งประดิษฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัตรา รุ่งเรือง รับรางวัลชมเชย การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางธาชินี สุขมาลี รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปฐมวัย

นางสาวปัทม์วีร์ ศรีหนองพอก รับ รางวัลชนะเลิศ

สื่อสิ่งประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

( ภาษาอังกฤษ )

นางสาวกาญจนภัสส์ ผิวหอม รับ รางวัลชมเชย

สื่อการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวไพวลี ปวโรภาส รับ ชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ การศึกษาปฐมวัย

     

 

 

 

 


 

โรงเรียวัดตะกล่ำ ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ 22 ซอย 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร10250 โทรศัพท์ : 0-2398-4172    E-mail Address : webmaster@watthaklam.ac.th